Одышли Михал Вархіл / Odszedł Michał Warchił

З превеликым жальом приняли сме вістку од родины лемківского артисты Михала Вархіла. Одышли од нас несподівані 30 серпня 2022 рока, лишаючы в нашых серцях порожнє місце і величезний біль. Пан Михал походили з Крампной, де вродили ся в 1941 році, за дітины про акцию „Вісла” выселены были з родином на чуджыну, в околиці Ґожова Велькопольского. Своє родинне жытя будували в Ліґници, де през долгы рокы в вільнім часі діяли артистичні, творили моделі церков з Лемковины, Бойківщыны, Гуцульщыны і Словациі, а крім того тіж поєдны мініятуры лемківскых хыж. Свому залюбуваню посвятили праві же 50 років, в тім часі створили парудесят моделів святынь і іншых будинків, серед них і тоты, котрых юж неє, на основі знимок і описів. Вдякы помочы свого сына, Петра Вархіла, котрий згідні зо своім фахом конструктора был способний добрі поміряти і розрысувати пляны церков, пан Михал сумлінні одтваряли іх в мініятуровій версиі, представляли іх на выставах в розмаітых куточках Польщы. Пана Михала і іх історию познали сме ліпше, коли нагрывали сме з нима бесіду і вказували сме іх праці в фільмі „Церкви Михала Вархіла” на каналі Lemko TV. Пребарз сме вдячны, же годны сме были познати так выняткового чловека, здібного артисту і Лемка переполненого любовю до рідной землі, што през долгы годины маленькыма ґонтиками будували охаблены в горах церковці. Заєдно барз нам прикро і тяжко нам ся з нима пращати. Выславляме великій жаль і єднаме ся в болю з родином покійного Михала Вархіла. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – –

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość od rodziny łemkowskiego artysty Michała Warchiła. Odszedł od nas niespodziewanie 30 sierpnia 2022 roku, pozostawiając w naszych sercach pustkę i ból. Pan Michał pochodził z Krempnej, gdzie urodził się w 1941 roku, w dzieciństwie wysiedlony z rodziną w czasie akcji „Wisła” na obczyznę, w okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Swoje rodzinne życie budował w Legnicy, gdzie przez długie lata w wolnym czasie oddawał się działalności artystycznej, tworzył modele cerkwi z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny i Słowacji, a ponadto pojedyncze miniatury łemkowskich domów. Swojej pasji poświęcił niemal 50 lat, w tym czasie stworzył kilkadziesiąt modeli świątyń i innych budynków, wśród nich i te, które już nie istnieją, na podstawie zdjęć i opisów. Dzięki pomocy swego syna, Piotra Warchiła, który zgodnie ze swoją profesją konstruktora był w stanie odpowiednio pomierzyć i rozrysować plany cerkwi, pan Michał sumiennie odtwarzał je w miniaturowej wersji, prezentując je na wystawach w różnych zakątkach Polski. Pana Michała i jego historię poznaliśmy lepiej, kiedy nagrywaliśmy z nim wywiad i pokazywaliśmy jego prace w filmie „Cerkwie Michała Warchiła” na kanale Lemko TV. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że dane nam było poznać tak wyjątkowego człowieka, zdolnego artystę i Łemka przepełnionego miłością do rodzimej ziemi, który przez długie godziny maleńkimi gontami budował pozostawione w górach cerkiewki. Jednocześnie jest nam bardzo przykro i trudno nam się z nim pożegnać. Wyrażamy wielki żal i jednoczymy się w bólu z rodziną zmarłego Michała Warchiła. Wicznaja Pamiat!