* Книжка як цеголка / Książka jako cegiełka *

При нагоді Свят Різдва Христового отримали сме радісну вістку. Пан Євген Місило, історик, автор книжкы Акция „Вісла” 1947, переказали на рукы нашой редакциі плоды свойой праці як цеголку на добродійну акцию.

Припоминаме, же 30. листопада спалила ся клебанія в Лугах, котра была тіж хыжом о. Артура Грабана і його родины. З той причыны ведена є збірка гроши на одбудову будинку і поміч пошкодуваным.

Kнижкa Akcja „Wisła” 1947, выдана в 2013 р., містит історию генезы, переходу і наступств Акциі „Вісла”, документы польского уряду, Генерального Штабу Війска Польского, Міністерства Безпекы, командуваня Оперативной Групы „Вісла”, інформациі о увязненю в комуністычным концентрацийным таборі в Явожні, списы выселеных місцевости, выселенчых транспортів, назвиска і псевдонімы вояків УПА засудженых на кару смерти і осіб замордуваных в Явожні, біограмы і фотографіі членів командувань Оперативной Групы „Вісла”, УПА і ОУН, фотокопіі документів і мап. Обєм книгы – 1248 сторінок.

На добродійну ціль перезначыли 10 книжок о вартости 100 зл кажда. Можете іх придбати як цеголку зо специяльном дедикацийом од автора. В тій справі просиме контактувати ся з нашом редакцийом: info@radio-lemko.pl

Пане Євгене, дякуєме за дар Вашого серця!

– – – – – – – – – – – – – –

Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy radosną nowinę. Pan Eugeniusz Misiło, historyk, autor książki Akcja „Wisła” 1947 przekazał na ręce naszej redakcji owoce swojej pracy jako cegiełkę w akcji charytatywnej.

Przypominamy, że 30. listopada spłonęła plebania w Ługach, która była jednocześnie domem ks. Artura Grabana i jego rodziny. Z tego powodu prowadzona jest zbiórka pieniędzy na odbudowę budynku i pomoc poszkodowanym.

Akcja „Wisła” 1947, książka wydana w 2013 r. zawiera obszerny wstęp, ukazujący historię przygotowań, przebieg i następstwa Akcji „Wisła”, dokumenty Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Grupy Operacyjnej „Wisła”, informacje dotyczące więzienia w obozie koncentracyjnym w Jaworznie, wykazy wysiedlonych miejscowości, transportów wysiedleńczych wraz z kolorową mapą rejonów wysiedlenia i osiedlenia, nazwiska żołnierzy UPA skazanych na karę śmierci oraz osób zamordowanych w obozie w Jaworznie, obszerne biogramy i fotografie członków dowództwa Grupy Operacyjnej „Wisła” oraz UPA i OUN, zdjęcia i fotokopie dokumentów oraz map. Objętość książki – 1248 stron.

Na cele charytatywne przeznaczono 10 książek o wartości 100 zł każda. Możecie je nabyć jako cegiełkę ze specjalną dedykacją od autora. W tej sprawie prosimy o kontakt z naszą redakcją: info@radio-lemko.pl

Panie Eugeniuszu, dziękujemy za dar Pańskiego serca!

15778248_10206968248959113_251611744_o

15785698_10206968251759183_1571817182_o