* Ищы тыжден не минул, а повело ся юж зобрати 2,5 тисяча злотих ! * Jeszcze tydzień nie minął, a udało się już zebrać 2,5 tysiąca złotych ! *

На гнешній ден маме докладні 2 519,69 зл.

Благодарну лемківску пачку всперли:
1. Ігор Дудра   2. Славко Прибытень   3. Ева Бортняк
4. Петро Тирлич   5. Йоанна Ропицка   6. Войцєх Ґуткєвіч
7. фірма ЕКСПОРТЕР Петро Филяк   8. Петро Левкович
9. Мирослав Шумскі   10. Сильвя Красіньска   11. Данько Кобан
12. Ольга Владика   13. Наталія Шмайда   14. Наталія Мосьцівска
15. Анна Шмайда   16. Ева Сьпівак   17. Ян Ґруша
18. Демко Лукач Хомяк   19. Павло Ющык Позьжадло   20. фірма Mартин Млинарик
21. Марко Ґоцко   22. Олена Грабан   23. Михал Дарюш Мосьцівскі
24. Барбара Януш   25. фірма Перемислав Сташак   26. Новичанин
27. Фома Роберт Сивец   28. Артур Грабан   29. Барбара Мирослава Галіновска
30. Єжи Зайончковскі   31. Богдан Переґрим

Дякуєме Вам !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 2 519,69 zł.
Szlachetną łemkowską paczkę wsparli:
1. Igor Dudra   2. Sławomir Przybycień   3. Ewa Bortniak
4. Piotr Tyrlicz    5. Joanna Ropicka    6. Wojciech Gutkiewicz
7. PPHU EXPORTER Pіotr Fylak   8. Piotr Lewkowicz
9. Mirosław Szumski    10. Sylwia Krasińska    11. Daniel Koban
12. Olga Władyka   13. Natalia Szmajda   14. Natalia Mościwska
15. Anna Szmajda   16. Ewa Śpiwak   17. Jan Grusza
18. Damian Łukasz Chomiak   19. Paweł Juszczyk Poźrzadło   20. PPHU Marcin Młynaryk
21. Marek Gocko   22. Olena Graban   23. Michał Dariusz Mościwski
24. Barbara Janusz   25. Zakład Usług Leśnych Przemysław Staszak
26. Nowyczanyn   27. Tomasz Robert Siwiec   28. Artur Graban
29. Barbara Mirosława Halinowska   30. Jerzy Zajączkowski    31. Bogdan Peregrym

Dziękujemy Wam !