* Перекрочылисме юж першый ТИСЯЧ ! * Przekroczyliśmy już pierwszy TYSIĄC ! *

На гнешній ден зобралисме 1 049,16 зл.

Благодарну лемківску пачку всперли:
1. Ігор Дудра
2. Славко Прибытень
3. Ева Бортняк
4. Петро Тирлич
5. Йоанна Ропицка
6. Войцєх Ґуткєвіч
7. фірма ЕКСПОРТЕР Петро Филяк
8. Петро Левкович
9. Мирослав Шумскі
10. Сильвя Красіньска
11. Данько Кобан
12. Ольга Владика
13. Наталія Шмайда
14. Наталія Мосьцівска
15. Анна Шмайда

Дякуєме Вам !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 1 049,16 zł.

Szlachetną łemkowską paczkę wsparli:
1. Igor Dudra
2. Sławomir Przybycień
3. Ewa Bortniak
4. Piotr Tyrlicz
5. Joanna Ropicka
6. Wojciech Gutkiewicz
7. PPHU EXPORTER Pіotr Fylak
8. Piotr Lewkowicz
9. Mirosław Szumski
10. Sylwia Krasińska
11. Daniel Koban
12. Olga Władyka
13. Natalia Szmajda
14. Natalia Mościwska
15. Anna Szmajda

Dziękujemy Wam !

gwiazda