* Молодым ся хоче! / Młodym się chce! *

Здавало бы ся, же молоды Лемкы небарз хцут діяти в сфері культуры і суспільности. Кєд тілко розрывок, атракций і надмір пропозиций з каждой страны, ани не позерают на своє… А праві ні! Зачудували бы сте ся, як актывны бывают молоды. І не ходит о тото, же ся не ганьблят признати, але вказуют ся, повідают голосно, кым сут i берут справы орґанізацийны в своі рукы. Лем треба ім довірити, дозволити на тото і дати простір до діяня. О тім будеме бесідувати з Наталійом Гладик, членом Об’єднання Лемків і Центру Культуры ім. Б. І. Антонича, котра од наймолодшых років бере участ в лемківскых ініциятывах.

Просиме на емісию в четвер 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zdawało by się, że młodzi Łemkowie niezbyt chcą działać w sferze kultury i społeczności. Skoro jest tyle rozrywek, atrakcji i nadmiar bodźców z każdej strony, nawet nie spoglądają na swoje… A właśnie nie! Zdziwilibyście się, jak aktywni bywają młodzi. I nie chodzi o to, że się nie wstydzą przyznać, ale pokazują się, mówią głośno, kim są i biorą sprawy organizacyjne w swoje ręce. Tylko trzeba dać im kredyt zaufania, pozwolić na to i wskazać przestrzeń do działania. O tym będziemy rozmawiać z Natalią Hładyk, członkiem Zjednoczenia Łemków i Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, która od najmłodszych lat angażuje się w łemkowskie inicjatywy.

Zapraszamy na emisję w czwartek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Фот. Бартош Кєлтыка / Fot. Bartosz Kiełtyka