Поетицка вандрівка з Касьом Шведом / Poetycka wędrówka z Kasią Szwedą

В новім проґрамі з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко Міля Пыж просит на бесіду з Катреном Шведом. Кася то молода артистка о лемківскых корінях, лявреатка вельох конкурсів. Пише і фотографує, в своіх вершах і знимках часто прикликує духы предків. Як сама бесідує, має надію, же єй творчіст буде свого роду поетицкым путівником по Лемковині. Пару дни тому Кася дістала Стипендіюм Міста Кракова за свій верш „Босорка”, котрий почуєте в нашій авдициі. Влучте Радіо Лемко і подте разом з нашым гостьом в поетицку вандрівку по натхненых Лемковином вершах. Бесіда проведена по польскы.

На премієру проґраму просиме 05.06 (пятниця) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W nowym programie z Garderoby Make Life Lemko Emilia Pyrz zaprasza na wywiad z Katarzyną Szwedą. Kasia to młoda artystka o łemkowskich korzeniach, laureatka licznych konkursów. Pisze i fotografuje, w swoich wierszach i zdjęciach często przywołuje duchy przodków. Jak sama mówi, ma nadzieję, że jej twórczość będzie swego rodzaju poetyckim przewodnikiem po Łemkowszczyźnie. Kilka dni temu Kasia otrzymała Stypendium Miasta Krakowa za swój utwór „Bosorka”, który usłyszycie w naszej audycji. Włączcie Radio Lemko i wyruszcie razem z naszym gościem w poetycką wędrówkę po natchnionych Łemkowyną wierszach. Wywiad w języku polskim.

Na premierę programu zapraszamy 05.06 (piątek) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимка Катрены Шведы / fotografia Katarzyny Szwedy