Св. Онуфрий Великій / Św. Onufry Wielki

25 червця то ден в церковнiм календари посвячений памяти святого Онуфрия Великого – подвижника, котрий прожыл 60 рокiв на пустынi, жертвуючы жытя свому Створительови. За iдло служыла йому бiдна пустынна рослиннiст, за облечыня – власне тiло. Одшмарил старункы штоденного дня, маючы за примір святых пророкiв Iлию i Йоана Предтечу. Культ святого розышол ся по цiлім свiтi. В Польщы, в селі Яблечна над Буґом, до гнеска стоiт мужскiй монастыр, котрого покровительом є тот велькiй Отец пустынi, до котрого чысленны поломничества вiрных приходят з початку XVI вiка.

Веце дознате ся з проґраму Наталиі Цьолкы в четвер 25.06 о годинi 20:00. Повторіня будут пущаны в суботу і неділю о год. 14:00.

Тропар
Желанієм духовным пустыні достигл єси, богомудре Онуфриє,/ і яко безплотен в ній многолітні подвизался єси трудолюбні,/ соревнуя пророкам Ілиі і Крестителю:/ і от руку ангельску таін божественных насладився,/ ныні во світі Святыя Троіцы купно с ними веселишеся./ Моли спастися нам, твою память почитающим.

Кондак
Сіянієм Духа Пресвятаго,/ Богомудре, просвещся,/ оставил єси яже в житіі молвы,/ пустыню же достигл єси, преподобне отче,/ возвеселил єси іже над всіми Бога и Зиждителя,/ сего ради прославляет тя Христос, блаженне,// великий Дародатель.

– – – – – – – – – – – – – – – –

25 czerwca to dzień w kalendarzu cerkiewnym przypisany pamięci świętego Onufrego Wielkiego – ascety, który przeżył 60 lat na pustyni egipskiej, powierzając życie swemu Stwórcy. Za pożywienie służyła mu uboga pustynna roślinność, za odzienie – własne ciało. Odrzucił troski dnia codziennego, biorąc przykład ze świętych proroków Eliasza i Jana Chrzciciela. Kult świętego rozpowszechnił się na całym świecie. W Polsce, w miejscowości Jabłeczna nad Bugiem, po dziś dzień stoi męski monaster, którego patronem jest ten wielki Ojciec pustyni, do którego rzesze wiernych przybywają w pielgrzymkach począwszy od XVI wieku.

Więcej dowiecie się z programu Natalii Ciołki w czwartek 25 czerwca o godz. 20.00. Powtórki programu emitowane będą w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Troparion
Pragnieniem duchowym pustynię osiągnąłeś, mądry w Bogu Onufry, i jak bezcielesny w niej wiele lat trudziłeś się, wielce pracowity, stając się równym prorokom Eliaszowi i Chrzcicielowi, i z ręki anielskiej rozkoszowałeś się Tajemnicami Bożymi, teraz w światłości Świętej Trójcy razem z nimi weseląc się, módl się o zbawienie nas, Twoją pamięć czczących.

Kondakion
Światłością Ducha Najświętszego zostałeś oświecony, mądry w Bogu, porzuciłeś życiową wrzawę i osiągnąłeś pustynię, czcigodny Onufry, rozradowałeś nad wszystkimi Boga i Stworzyciela, przeto wysławia Ciebie Chrystus, hojny rozdawca darów.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Ікона св. Онуфрия Великого / Ikona św. Onufrego Wielkiego (джерело/źródło: https://www.klasztorjableczna.pl/)