Што з Лемківскыма Ватрами? / Co z Łemkowskimi Watrami?

Дорогы Ватряне!

Звертате ся до нас часто зо зьвіданьом о наше велькє фестівальове свято Лемківска Ватра, на котрій каждого рока в липци і серпни Ламкы стрічают ся в трьох місцях – в Ждыни, Лугах і Михалові. Прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщы і на сьвіті, несе зо собом ограничыня і непевніст, кєд іде о наступны місяці, звернули сме ся до орґанізаторів Лемківскых Ватр зо зьвіданьом о пляны.

Згідні з порядком, в якым орґанізуваны были тоты лемківскы фестівалі, зачнеме од Лемківской Ватры в Ждыни, котру Об’єднання Лемків плянувало на 17-19 липця 2020 рока. Фестіваль буде в тім терміні, але прийме нову форму і перенесе ся до сьвіта онляйн. В суспільных медіях і на страні ждыньской ватры поданы будут фільмы з концертів і тематичных стріч. Будете мати можливіст видіти не лем артистів з нашого подвірця, але тіж гости з іншых держав, котры на потребы фестівалю перешлют награня своіх выступів. Традицийний конкурс на міс ватры заступлят выборы Містер Корона в віртуальній формі, юж тепер мож выслати своє зголошыня. Тых, котры будут хтіли в тім часі приіхати до Ждыні, попереджаме, же про заборону громаджыня люди в векшых групах, терен ватровиска буде запертий.

Зараз по ватрі в рідных горах Лемкы іхали на другій конец Польщы, до любуского воєводзтва, де під конец липця стрічали ся на Лемківскій Ватрі в Лугах. Того рока Стоваришыня Лемко Тавер одышло од плянуваного перше терміну 24-25 липця і з надійом на поліпшыня ситуациі рішыли перенести фестіваль на 28-29 серпня. В тім часі Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Першого дня рано буде правлена Служба Божа, а по полудни над озером будут розпаляти ватру і зачнут ся концерты на сцені. Прото же ситуация нестабільна, неє певности, же ватра буде в традицийній і знаній нам формі, о деталях і можливых змінах будеме Вас повідомляти на нашім фейсбуковім фанпейджи.

Хоц ватряний сезон все заперали сме початком серпня Лемківском Ватром на Чужыні в Михалові на Нижнім Шлеску, того рока вшытко нам ся пересуне. Стоваришыня Лемків рішыло перенести святкуваня на 12 вересня (субота) од год. 12:00. Хоц час фестівалю скоротит ся до єдного дня, будеме могли ся зыйти. Проґрам буде містити част артистичну, на тот момент знатя, же будут то ачий выступы ансамблів з Польщы. Прото же ситуация неє певна і не знатя, якы ограничыня будут знесены до того часу, о вшыткых змінах будеме могли ся дознати ближе вказаного терміну.

Епідемія коронавіруса намішала в плянах орґанізаторів не лем ватр, але тіж іншых культурных подій, м.ін. Сьвіта під Кычером, котра тіж перенесе ся до інтернету. Вшыткы глядают можливости, штобы дати нам шансу на контакт з лемківском культуром – або в віртуальній формі, або з надійом на ліпшы часы і стрічу при ватрі. Тішыме ся, же лемківскы орґанізациі не охабили шторічной ватряной традициі. Хоц час нелегкій, віриме, же і Вы, Дорогы Ватряне, заєдно будете з нами.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Watrowicze!

Często zwracacie się do nas z pytaniami o nasze wielkie festiwalowe święto Łemkowska Watra, na której rokrocznie w lipcu i sierpniu Łemkowie spotykają się w trzech miejscach – w Zdyni, Ługach i Michałowie. Z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, niesie to za sobą ograniczenia i niepewność, jeśli chodzi o kolejne miesiące, zwróciliśmy się do organizatorów Łemkowskich Watr z pytaniem o plany.

Zgodnie z porządkiem, w jakim organizowane były te łemkowskie festiwale, zaczniemy od Łemkowskiej Watry w Zdyni, którą Zjednoczenie Łemków planowało na 17-19 lipca 2020 roku. Festiwal odbędzie się w tym terminie, ale przyjmie nową formę i przeniesie się do świata online. W mediach społecznościowych i na stronie zdyńskiej watry publikowane będą filmy z koncertów i spotkań tematycznych. Będziecie mieć możliwość zobaczenia artystów nie tylko z naszego podwórka, ale też gości z innych krajów, którzy na potrzeby festiwalu prześlą nagrania swoich występów. Tradycyjny konkurs na miss watry zastąpią wybory Mistera Korona w wirtualnej formie, już teraz można wysyłać swoje zgłoszenia. Tych, którzy będą chcieli przyjechać do Zdyni, uprzedzamy, że z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń w większych grupach, teren watrowiska będzie zamknięty.

Zaraz po watrze w rodzimych górach Łemkowie jechali na drugi koniec Polski, do województwa lubuskiego, gdzie pod koniec lipca spotykali się na Łemkowskiej Watrze w Ługach. W tym roku Stowarzyszenie Lemko Tower odeszło od planowanego wcześniej terminu 24-25 lipca i z nadzieją na poprawę sytuacji postanowiło przenieść festiwal na 28-29 sierpnia. W tym czasie Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, po tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Pierwszego dnia rano odprawiona będzie liturgia, a popołudniu nad jeziorem rozpalone zostanie ognisko i rozpoczną się występy sceniczne. Ponieważ sytuacja jest niestabilna, nie ma pewności, że watra odbędzie się w tradycyjnej formie, o detalach i możliwych zmianach będziemy informować na naszym facebookowym fanpage’u.

Choć sezon watrowy zawsze zamykaliśmy początkiem sierpnia Łemkowską Watrą na Obczyźnie w Michałowie na Dolnym Śląku, w tym roku wszystko nam się przesunie. Stowarzyszenie Łemków przeniosło świętowanie na 12 września (sobota) od godz. 12:00. Choć czas festiwalu skróci się do jednego dnia, będziemy mogli się spotkać. Program przewiduje część artystyczną, na ten moment wiadomo, że będą to raczej występy zespołów z Polski. Ponieważ sytuacja nie jest pewna i nie wiadomo, jakie ograniczenia zostaną do tego czasu zniesione, o wszystkich zmianach będziemy mogli dowiedzieć się bliżej wskazanego terminu.

Epidemia koronawirusa namieszała w planach organizatorów nie tylko watr, ale również innych wydarzeń kulturalnych, m.in. Świata pod Kyczerą, który też przeniesie się do internetu. Wszyscy poszukują możliwości, aby dać nam szansę na konakt z łemkowską kulturą – albo w formie wirtualnej, albo z nadzieją na lepsze czasy i spotkanie przy watrze (ognisku). Cieszymy się, że łemkowskie organizacje nie porzuciły dorocznej watrowej tradycji. Choć czas jest niełatwy, wierzymy, że i Wy, Drodzy Watrowicze, wciąż będziecie z nami.

Лемківска Ватра в Лугах, фот. Оксана Грабан-Ліхтаньска / Łemkowska Watra w Ługach, fot. Oksana Graban-Lichtańska