ГОЛОС – лемківска опера / GŁOS – opera łemkowska

Тото знатя не од гнеска, же без музикы Лемкы не годны представити собі своє жытя. Не пропустят нияку забаву, за якій інструмент бы ся не зімали, чути іх аж на другє село, а гармонізувати знают од наймолодшых років. Своіма талантами ділят ся зо сьвітом, сьпіваючы і граючы в ансамблях, діючы на хосен лемківской культуры. Декотры не сперают ся лем на тым, а ідут дальше і творят штоси нове на основі музичной традициі, котру лишыли ім іх предкы. В Радіо Лемко будеме гостити Дарию Кузяк, гудачку ансамблів Кычера і н’лем фольк. В бесіді з Наталийом Цьолком оповіст о новій композициі, котра недавно вышла спід єй пера – артистка написала двуактову камеральну оперу, котрой акция діє ся на Лемковині. О чым є твір, што в ним новаторскє і коли мож ся сподівати премієры?

О тым вшыткым дознате ся, слухаючы нас в середу 28.10 о годині 20:00. Повторіня будеме пущати в суботу і неділю о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie od dziś wiadomo, że bez muzyki Łemkowie życia sobie nie wyobrażają. Nie ominie ich żadna potańcówka, jakiego instrumentu by się nie chwycili, słychać ich aż w drugiej wsi, a harmonizować potrafią już od lat najmłodszych. Swoimi talentami dzielą się ze światem, śpiewając i grając w zespołach, działając na rzecz łemkowskiej kultury. Niektórzy na tym nie poprzestają, a idą dalej i tworzą coś nowego na podstawie muzycznej tradycji, przekazanej im przez ich przodków. W Radio Lemko będziemy gościć Darię Kuziak, instrumentalistkę zespołów Kyczera i н’лем folk. W rozmowie z Natalią Ciołką opowie o nowej kompozycji, która niedawno wyszła spod jej pióra – artystka napisała dwuaktową operę kameralną, której akcja toczy się na Łemkowszczyźnie. O czym jest utwór, co w nim nowatorskiego i kiedy można spodziewać się premiery?

O tym wszystkim dowiecie się, słuchając nas w środę 28.10 o godzinie 20:00. Powtórki programu emitować będziemy w sobotę i niedzielę o godzinie 14:00.