Вышлий писанкы на конкурс! / Wyślij pisanki na konkurs!

Заохочаме до участи в 48. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Писанкы, найменше пят заварены „на твердо” або выдуты, добрі запакуваны (найліпше в презначеных на продай тектуровых опакуванях) треба выслати до 17 марця 2021 р. на адрыс: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з дописом „konkurs pisanek”. Пачку найліпше означыти написом „ostrożnie szkło”. До середины прошу вштурити карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о реґіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускім Музею ім. Яна Декерта од 28 марця 2021 р. Кєд звекшение буде епідемічне загрожыня отвертя выставы буде онляйн. Правила і інформациі доступны сут на страні: www.muzeumlubuskie.pl. Орґанізаторами конкурсу сут Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків – управы кружків в Ґожові, Любускій Музей ім. Яна Декерта в Ґожові.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zachęcamy do udziału w 48. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Pisanki, minimum pięć ugotowanych na twardo bądź w formie wydmuszek, dobrze zapakowane (najlepiej w przeznaczonych do handlu tekturowych pudełkach) należy wysłać do 17 marca 2021 r. na adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”. Paczkę najlepiej oznaczyć napisem „ostrożnie szkło”. W środku proszę zamieścić kartkę, na której znajdować się będzie imię, nazwisko, adres, wiek autora i informacja o regionie pochodzenia wykorzystanych pisankarskich wzorów. Nagrodzone pisanki eksponowane będą na wystawie w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta od 28 marca 2021 r. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego otwarcie wystawy nastąpi w formie online. Regulamin i informacje dostępne są na stronie www.muzeumlubuskie.pl.
Organizatorami konkursu są Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie, Lubuskie Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie.

автор писанок – Зофія Мончак, лемківскы мотивы зо села Берест
autor pisanek – Zofia Monczak, motywy łemkowskie ze wsi Berest