Вандрівка бортняньскым путьом / Wędrówka bartniańskim traktem

Давно, давно тому, серед гір і лісів… так хтіло бы ся зачати тоту оповіст. 1929 – то рік, коли зачынат ся подана нам істория, адже товды на сьвіт пришол хлопец, што го окстили Митром. 92 рокы пізнійше пан Горбаль перевели нас своіма оповіданями по ріднім селі Бортне, де разом з нима гнали сме рано пасти худобу, потім сіли сме ся вчыти в шкільній лавці, а ден кінчыли сме вечірньом забавом до чудового граня гудаків. О жытю Лемків в зеленых Бескідах, штоденных радостях і страплінях, выгляді села перед выгнаньом і повороті на рідну землю. О Лемковині давній і гнешній почуєте в Радіо Лемко од найстаршого з бортнян, пана Митра Горбаля.

На бесіду просиме в середу 08.09.2021 о год. 20:00, повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Dawno, dawno temu, wśród gór i lasów… tak chciałoby się zacząć tę opowieść. 1929 – to rok, kiedy rozpoczyna się przekazana nam historia, wtedy bowiem na świat przyszedł chłopiec, którego ochrzczono imieniem Dymitr. 92 lata później pan Horbal przeprowadził nas swoimi wspomnieniami po rodzimej wsi Bartne, gdzie razem z nim wyganialiśmy rano bydło na pastwisko, potem zasiedliśmy do nauki w szkolnej ławie, a dzień kończyliśmy wieczorną zabawą do wspaniałego muzykowania kapeli. O życiu Łemków w zielonych Beskidach, codziennych radościach i troskach, wyglądzie wsi przed wygnaniem i powrocie do rodzinnych stron. O Łemkowszczyźnie dawnej i dzisiejszej usłyszycie w Radio Lemko od najstarszego z bartnian, pana Dymitra Horbala.

Na wywiad zapraszamy w środę 08.09.2021 o godz. 20:00, powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Церков св. Космы і Даміяна в Бортнім (знимка Ярко Стремецкій)
Cerkiew śww. Kosmy i Damiana w Bartnem (zdjęcie Jarosław Stremecki)