Сьлідом друку на тканині / Śladem druku na tkaninie

В найновшым проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко редактор Міля Пыж просит на мандрівку путьом істориі друку на тканині. Тота популярна здобнича техніка товаришыт нам юж соткы років, прикрашала лахы селян і выходила на містецкы сальоны. Взоры бывали просты і барз парадны, а не раз запамятували ся як властивы для поєдного реґіону. А што можеме речы о Лемковині? В авдициі почуєте, як зміняли ся способы друку і котры з них были хоснуваны през Лемків.

Премієра проґраму в середу 22.09.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W najnowszym programie Z Garderoby Make Life Lemko redaktor Emilia Pyrz zaprasza na wędrówkę szlakiem historii druku na tkaninie. Ta popularna technika zdobnicza towarzyszy nam już setki lat, upiększała odzież ludności wiejskiej i wychodziła na miejskie salony. Wzory bywały proste i bardzo wyszukane, a nie raz dawały się zapamiętać jako charakterystyczne dla danego regionu. A cóż możemy rzec o Łemkowszczyźnie? W audycji usłyszycie, jak zmieniały się sposoby druku i które z nich wykorzystywane były przez Łemków.

Premiera programu w środę 22.09.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Лемківска запаска зо Шляхтовы XIX/XX w. (Етноґрафічний Музей в Кракові)
Łemkowska zapaska ze Szlachtowej XIX/XX w. (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)