КарпатАрт / KarpatArt

В найближшым проґрамі Радіо Лемко просиме на бесіду з членами Фундациі КарпатАртОльгом Пыж і Михалом Борковскым. Оповідят нам о своій діялности на соспільно-культурній ниві, де вельку увагу прикладают спадковині карпацкого реґіону. Своє місце в обшырі іх праці має тіж лемківска культура. Хоц діют лем од парох місяци, то мают юж за собом зорґанізуваня фестівалю „Ґрайдул” чи варштатів „Лемківска Байка”. Дознате ся тіж, якы пляны мают на другій рік. На бесіду просит Міля Пыж.

Премієра проґраму в середу 10.11.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (13-14.11.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W najbliższym programie Radio Lemko zapraszamy na wywiad z członkami Fundacji KarpatArtOlgą Pyrz i Michałem Borkowskim. Opowiedzą nam o swojej działalności na niwie społeczno-kulturalnej, gdzie szczególną uwagę poświęcają spuściźnie regionu karpackiego. Swoje miejsce w obszarze ich pracy ma również kultura łemkowska. Choć działają zaledwie od kilku miesięcy, mają już za sobą zorganizowanie festiwalu „Grajdół” czy warsztatów „Łemkowska Bajka”. Dowiecie się również, jakie plany mają na przyszły rok. Na rozmowę zaprasza Emilia Pyrz.

Premiera programu w środę 10.11.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (13-14.11.) o godz. 14:00.