Тайна лемківской кухні / Tajniki łemkowskiej kuchni

Лемківска кухня то тема долга як ріка… Єст неодлучным елементoм богатой культуры Лемків. Хоц на Лемковині нашых предків ряд доступных продуктів был скромний, то розмаіте іх выкорыстаня. Вшытко мало свій час, особливы властивости, презначыня, а бывало, же и значыня в духовій сфері. На лемківску кухню годен пізріти з розмаітых боків, оповісти о поєдных єй выімках. В найближшім проґрамі Радіо Лемко познате декотры з них.

10 жолтня того рокa в Низкым Бескыдi проходили кулінарны варштаты. Паньство Олена и Вoлoдислав Грабаны приняли в своій хыжы участників трансграничного проєкту, котрого цільом єст презентация культурной и природничой спадковины польско-словацкого погранича. Ведучы варштаты для водителів з Польщы и Словациі – Олена Грабан и Анна Вірхняньска – оповіли, з чого, якы стравы и в якых обставинах варили колиси лемківскы ґаздыні. Вказали гостям шырший культурно-социяльний контекст, повязаний з жытьом Лемків. А ціла прелекция окрашена была смаком и запахом нашой народной кухні. Выімкы сесой стрічы будете годны почути в проґрамі Мариі Вірхняньской.

На премієру просиме в середу 17.11.2021 о год. 20:00. Авдиция повторена буде в суботу и неділю (20 и 21 листопада) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska kuchnia to temat rzeka… Jest nieodłącznym elementem bogatej kultury Łemków. Choć na Łemkowszczyźnie naszych przodków szereg dostępnych produktów był skromny, to szerokie było ich wykorzystanie. Wszystko miało swój czas, szczególne właściwości, przeznaczenie, a bywało, że i znaczenie w sferze duchowej. Na łemkowską kuchnię można spojrzeć z różnych stron, opowiedzieć o poszczególnych jej aspektach. W najbliższym programie Radio Lemko poznacie niektóre z nich.

10 października tego roku w Beskidzie Niskim odbyły się warsztaty kulinarne. Państwo Olena i Władysław Grabanowie gościli w swoim domu uczestników transgranicznego projektu, którego celem jest ukazanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza. Prowadzące warsztaty dla przewodników z Polski i Słowacji – Olena Graban i Anna Wirchniańska – opowiedziały o tym, z czego, jakie potrawy i w jakich okolicznościach gotowały łemkowskie gospodynie. Ukazały uczestnikom szkoleń szerszy kontekst kulturowo-społeczny życia Łemków. A cała prelekcja okraszona była smakiem i aromatem naszej tradycyjnej kuchni. Fragmenty tego spotkania będziecie mogli usłyszeć w programie Marii Wirchniańskiej.

Na premierę zapraszamy w środę 17.11.2021 o godz. 20:00. Program powtarzany będzie w sobotę i niedzielę (20 i 21 listopada) o godz. 14:00.


лемківскє мастило (автор: Анна Шкірпан) / łemkowskie mastyło (autor: Anna Szkirpan)


образковий перепис на лемківскє мастило (джерело: Фай по свому)
przepis obrazkowy na łemkowskie mastyło (źródło: Faj po swomu)

https://www.facebook.com/fajposwomu/