* Округлий ювілей Грабана * Okrągły jubileusz Grabana *

Гнеска своі 60. уродины празднує Володислав Грабан, відомий лемківскій поета, культурний діяч і перекладач. Народил ся 15.05.1955р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортувано під час Акциі Вісла. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присьвятил свою творчу і суспільну працю. Был ініціатором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, великій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Крениці. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Займувал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барни; переложыл вершы Б. І. Антонича на язык польскій. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти актывні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

Запрашаме на сторінку http://graban.com.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś swoje 60. urodziny świętuje Władysław Graban, wybitny łemkowski poeta, działacz kulturalny i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji Wisła. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.

Zapraszamy na stronę http://graban.com.pl/

НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!!!

Graban-1 Graban-2 Graban-3 Graban-4 Graban-5