* Володислав Грабан в літерацкым плебісциті * Władysław Graban w literackim plebiscycie *

Фундация Сандецка каждого рока організує Конкурс о Нагороду імена о. проф. Болеслава Кумора в категориях „Книжка про Сандеччыну” і „Сандецкій Автор”. Подія має промувати книжкы о регіоні і гонорувати сандецкых писателів. Тот рик є для Лемків вынятковий, бо берут участ в плебісциті Володислав Грабан і іх ювілейна книжка „З землі до неба”, выдана з нагоды 60. уродин творця. Єсли хцете – а пребарз Вас до того заохочаме – помочы лемківскій поезиі сьвітити на сандецкій земли, голосуйте на ниже поданий сотороні, на котрий треба выполнити формуляр:

http://sadeczanin.info/formularz-zgloszeniowy/nagroda-kumora

Підповідаме, штобы в обох категориях глядати на самым кінци листы”:

(Sądecki Autor – Władysław Graban; Książka o Sądecczyźnie – „Z ziemi do nieba. Wybór wierszy”, Władysław Graban)

Редакция Радіо-Лемко жычыт Володиславови Грабанови, штобы отримали найвеце голосив і вдякы тому лемківска творчист та культура трафили до векшого кругу люди.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategoriach „Książka o Sądecczyźnie” i „Sądecki Autor”. Konkurs ma na celu popularyzację książek o regionie i uhonorowanie sądeckich ludzi pióra. Ten rok jest dla Łemków wyjątkowy, bo bierze udział w plebiscycie Władysław Graban i jego jubileuszowa książka „Z ziemi do nieba”, wydana z okazji 60. urodzin twórcy. Jeśli chcecie – a bardzo Was do tego zachęcamy – pomóc łemkowskiej poezji, aby świeciła na sądeckiej ziemi, głosujcie na niżej podanej stronie, na której trzeba wypełnić formularz:

http://sadeczanin.info/formularz-zgloszeniowy/nagroda-kumora

Podpowiadamy, aby w obu kategoriach szukać na końcu listy:

(Sądecki Autor – Władysław Graban; Książka o Sądecczyźnie – „Z ziemi do nieba. Wybór wierszy”, Władysław Graban)

Redakcja Radio-Lemko życzy Panu Władysławowi Grabanowi, żeby otrzymał największą ilość głosów i dzięki temu łemkowska twórczość oraz kultura trafiły do większego kręgu ludzi.

okladkabanner_nagroda_kumora_2016_glosowanie