* Наукова конференция в Сербіі * Konferecja naukowa w Serbii *

„Виглєдовацки круг” просит до участи в ІІІ Науковій Конференциі Молодых Науковців і Фахівців, котра проходити буде 21. мая 2016 року в Новым Саді (Войводіна, Сербія). Першы дві науковы стрічы притягнули вельох молодых досьлідників, займуючых ся аспектами русинства і Русинів, а іх праці публікуваны были в науковых збірках.

В конференциі взяти можут участ вшыткы студенты першого і другого стопня, магістерскых, спеціалістичных і дохторскых з обшыри суспільных наук (язык, література, істория, соціольогія, етнольогія, антропольогія, ґеоґрафія, психольогія, педаґоґія, фільозофія, економія, право, журналістыка, політикольогія, культурологія і ін.), котры не скінчыли 35 років. Темы науковых праць мают односити ся до минулого і теперішнього Руснаків в Сербіі, Европі і сьвіті, так звязаны быти з тематыком русиньской громады, як і Руснаками в контексті інтеркультуральных студів. Обсяг роботы повинен містити ся в обшыри 12.000 – 30.000 знаків.

Штобы ся зголосити ци отримати детальны інформациі звязаны з конференцийом, пиште на адрес research.circle.voj@gmail.com або контактуйте ся з організаторами:
Саша Сабадошов – sabadossasa@ymail.com
Ана Римар – ana.rimar@yahoo.com

Заохочуєме до участи!

– – – – – – – – – – – – – – – –

„Vyglyedovacki krug” („Koło badawcze”) zaprasza do udziału w III Naukowej Konferencji Młodych Naukowców i Fachowców, która odbędzie się 21 maja 2016 roku w Nowym Sadzie (Wojwodina, Serbia). Wcześniejsze spotkania przyciągnęły wielu młodych badaczy, zajmujących się aspektami rusiństwa i Rusinów, a ich prace publikowane były w wydaniach naukowych.

W konferencji udział mogą wziąć wszyscy studenci, studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magiesterskich, specjalizacyjnych i doktorskich z zakresu nauk społecznych (język, literatura, historia, socjologia, etnologia, antropologia, geografia, psychologia, pedagogika, filozofia, ekonomia, prawo, dziennokarstwo, politologia, kulturoznawstwo i in.), którzy nie ukończyli 35 lat. Tematy prac naukowych mają odnosić się do przeszłości i teraźniejszości Rusinów w Serbii, Europie i na świecie, być zarówno związane z tematyką rusiństwa, jak i Rusinów w kontekście studiów interkulturowych. Objętość pracy powinna mieścić się w zakresie 12.000 – 30.000 znaków.

Aby się zgłosić lub otrzymać szczegółowe informacje związane z konferencją, piszcie na adres research.circle.voj@gmail.com bądź kontaktujcie się organizatorami:
Sasha Sabadoshov – sabadossasa@ymail.com
Аna Rimar – ana.rimar@yahoo.com

Zachęcamy do udziału!

krug