* Вдякы Вам Лемкы отримали поміч * Dzięki Wam Łemkowie otrzymali pomoc *

По місячній збірці грошы і неоціненой праці волонтерів з цілой Польщы акция „Благодарна лемківска пачка” доходит до кінце. Можеме з радістю підсумувати тоту 4. едицию з найвекшым дотепер результатом – в тім році зобрали сме аж 13 475 зл! Вдякы Вашым великым серцям і офірности могли сме помочы лемківскым родинам з грекокатолицкых і православных парафій. Святочны пачкы трафили до родин з дітми і особами, котры мают проблемы зо здравльом, подумали сме тіж о особах старшых і самітных, для котрых наша памят має валику вартіст. Крім продуктів до ідла і приятаня, артикулів шкільных і дітячых, повело ся тіж купити выпосажыня домове для двох родин, в котрых не было льодівкы і пралькы. Грошы, котры лишыли ся зо збіркы, поділили сме і переказали для осіб неполносправных на потребы регабілітациі. В тім році помогли сме 17 родинам і 16 особам старшым, самітным або неполносправным.

2лем

В тым місци хочеме іщы раз подякувати Вам за вспертя „Благодарной лемківской пачкы”! Маме надію, же акция буде мала іщы векшый засяг і будеме могли помочы потрібуючым Лемкам на векшу міру. Дай, Боже, здравля, силу і вшыткого доброго людям доброй волі!

Особливі хочеме тіж подякувати нашым волонтерам, котры помогли нам дотерти до потрібуючых. Тоты особы посвятили свій час для справы і зробили велику роботу, неоцінену, без них акция не была бы можлива. То вдякы ним дары Вашых серць могли трафити до лемківскых родин в цілій Польщи. Барз щыро ДЯКУЄМЕ! Маме надію, же в наступных роках тіж будеме мати таку чудову і зорганізувану дружыну! Най слова самых учасників підсумуют 4. едицию „Благодарной лемківской пачкы” :)

„Пані Юлія і пан Роман просили щыросердечні подякувати вшыткым волонтерам і жертводавцям. Обоє повіли, же сме коханы :) Пані Юлія доповіли тіж, же о нас вшыткых не будут забывати в своіх молитвах.”

Дякую в імени обдаруваной родины. Вшытко дістали перед Велийом і повіли, же такых свят ищы не мали :) „

„Обдаруваны родины не крили, же сут зворушены тым, же о них памятаме каждого рока. То сут родины, котры жыют барз скромні, але сут тіж барз горды, за каждым разом падат речыня „не треба было”, але повірте – треба было. Вірю, же акция буде ся з року на рік штораз барже розвивала і будеме діяти так долго, як буде така потреба. Дякую за запрошыня до акциі і за довіру. Вшыткого доброго в Новым Році! :) „

„Продукты были для 3 родин і єдной самітной Пані. Вшыткы барз ся втішыли, дякували, ждали на нас і жычыли вшыткым заанґажуваным в акцию сил і Божой опікы.”

„Люде барз дякували за поміч і памят. В сумі кус укривали радіст през свою скромніст, але думам, же в духу было ім мило.”

„І тым разом люде на нас чекали. Старшы отверают двері з сызами в очах і повідают, же наша памят о них то найліпше, што іх стрічат на Свята.”

В галереі презентуєме тіж знимкы дарів, котры трафили до лемківскых родин, веце найдете на страні выдаріня: Благодарна лемківска пачка IV

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Po miesiącu zbiórki i późniejszej nieocenionej pracy wolontariuszy z całej Polski akcja „Szlachetna łemkowska paczka” dobiega końca. Możemy z radością podsumować tę 4. edycję z największym dotychczas rezultatem – w tym roku zebraliśmy aż 13 475 zł! Dzięki Waszym wielkim sercom i ofiarności mogliśmy pomóc łemkowskim rodzinom z greckokatolickich i prawosławnych parafii. Świąteczne paczki trafiły do rodzin z dziećmi i osobami mającymi problemy zdrowotne, pomyśleliśmy również o osobach starszych i samotnych, dla których nasza pamięć ma wielką wartość. Prócz produktów spożywczych i detergentów, artykułów szkolnych i dziecięcych, udało się też zakupić sprzęt domowy dla dwóch rodzin, w których brakowało lodówki i pralki. Pieniądze, które zostały w puli, podzieliliśmy i przekazaliśmy dla osób niepełnosprawnych, na potrzeby rehabilitacji. W tym roku wspomogliśmy 17 rodzin i 16 osób starszych, samotnych bądź niepełnosprawnych.

paczka

W tym miejscu chcemy jeszcze raz podziękować Wam za wsparcie „Szlachetnej łemkowskiej paczki”! Mamy nadzieję, że akcja będzie miała jeszcze większy zasięg i możliwa będzie pomoc potrzebującym Łemkom na większą skalę. Daj, Boże, zdrowia, siły i wszystkiego dobrego ludziom dobrej woli!

Szczególnie chcemy również podziękować naszym wolontariuszom, którzy pomogli nam dotrzeć do potrzebujących. Osoby te poświęciły swój czas dla sprawy i wykonały ogromną pracę, bez nich akcja nie byłaby możliwa. To dzięki nich dary Waszych serc mogły trafić do łemkowskich rodzin w całej Polsce. Bardzo szczerze DZIĘKUJEMY! Mamy nadzieję, że w następnych latach też będziemy mieć taką wspaniałą i zorganizowaną drużynę! Niech słowa samych uczestników podsumują 4. edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki” :)

„Pani Julia i pan Roman prosili szczerze podziękować wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom. Obydwoje powiedzieli, że jesteśmy kochani :) Pani Julia dodała też, że o nas wszystkich nie będzie zapominać w swoich modlitwach”

„Dziękuję w imieniu obdarowanej rodziny. Wszystko dostali przed Wigilią i powiedzieli, że takich świąt jeszcze nie mieli :) „

„Obdarowane rodziny nie ukraywały wzruszenia, że o nich każdego roku pamiętamy. Są to rodziny żyjące bardzo skromnie, ale są jednocześnie bardzo dumne i za każdym razem pada zdanie „nie trzeba było”, ale uwierzcie – trzeba było. Wierzę, że akcja będzie się z roku na rok coraz bardziej rozwijać i będzieły działać tak długo, jak będzie to potrzebne. Dziękuję za zaproszenie do akcji i za zaufanie. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! :) „

„Produkty były dla 3 rodzin i jednej samotnej Pani. Wszyscy bardzo się ucieszyli, dziękowali, czekali na nas i życzyli wszystkim zaangażowanym w akcję sił i Bożej opieki.”

„Ludzie bardzo dziękowali za pomoc i pamięć. W sumie trochę ukrywali radość przez swoją skromność, ale myślę, że w duchu było im miło.”

„I tym razem ludzie na nas czekali. Starsi otwierają drzwi ze łzami w oczach i mówią, że nasza pamięć o nich to najlepsze, co ich spotyka w Święta.”

W galerii prezentujemy również zdjęcia darów, które trafiły do łemkowskich rodzin, więcej znajdziecie na stronie wydarzenia: Szlachetna łemkowska paczka IV