* Хто найде хвіст? * Kto znajdzie ogon? *

Были сте з Пу і Крістофером Робіном выберати мед? Пішли сте в гости до Кролика? Шлідили сте зьвірята в Стоакровым Лісі? Пришол час познати сомаря Ійка :) Буде потрібувал помочы, штобы найти свій хвіст. Поглядаме го в пятницю о год. 19.00 і в неділю, тіж о 19.00 :)
Увага!
В часі слуховиск організуєме конкурсы, в котрых мож выграти книжку „Віні Пу” по лемківскы. Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя звязане з програмом :) В посьліднім конкурсі серед поправных одповіди выльосували сме выграного – Юлію Янковску з Лігниці. Дякуєме вшыткым участникам і намавляме до дальшых проб, щестя може ся ищы до Вас усьміхнути :) Конкурсове зьвіданя почуєте в часі авдициі, свою одповід вышлийте на адрыс: info@radio-lemko.pl
Byliście z Puchatkiem i Krzysiem wybierać miód? Poszliście w gości do Królika? Śledziliście zwierzęta w Stumilowym Lesie? Przyszedł czas zapoznać się z osiołkiem Ijkiem (Kłapouchym) :) Będzie potrzebować pomocy w znalezieniu swego ogona. Poszukamy go w piątek o godz. 19.00 i w niedzielę, również o 19.00.Uwaga! W czasie słuchowisk organizujemy konkursy, w których można wygrać książkę „Wini Pu” po łemkowsku. Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie związane z programem. W ostatnim konkursie spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięzcę – Julię Jankowską z Legnicy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i namawiamy do dalszych prób, szczęście może się do Was jeszcze uśmiechnąć :) Pytanie konkursowe usłyszycie w czasie audycji, swoją odpowiedź wyślijcie na adres: info@radio-lemko.plokładka pu