* Стріча з Богданом Гальчаком * Spotkanie z Bohdanem Halczakiem *

Запрашаме гнеска до вежи Lemko Tower в Стшельцях Краєньскых, де о год. 18.00 одбуде ся стріча присьвячена істориі Лемків. Професор Богдан Гальчак выголосит виклад популярнонауковий нт. “Ситуация в полудньово-східньой Польщи в роках 1945-1946 в сьвітлі тайних рапортів чехословаского вивяду”. При нагоді стрічи промувана буде книжка “Істория Лемків од середовічя до сучасности”, яка зявила ся того рока серед публикаций о нашій етнічній групі.

Богдан Гальчак – історик, дохтор габілітуваний, професор Зеленогірского Університету, автор вельох публикаций присьвяченых Лемкам; його родина походит з Брунар горлицкого повіту.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy dziś do wieży Lemko Tower w Strzelcach Krajeńskich, gdzie o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone historii Łemków. Profesor Bohdan Halczak wygłosi wykład popularnonaukowy na temat „Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce, w latach 1945-1946 w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego”. Przy okazji spotkania promowana będzie książka pt. “Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”, która w tym roku zjawiła się wśród publikacji o naszej grupie etnicznej.

Bohdan Halczak – historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor wielu publikacji poświęconych Łemkom; jego rodzina pochodzi z Brunar w powiecie gorlickim.

На знимці Лемкы з Бортного / Na zdjęciu Łemkowie z Bartnego
джерело / źródło: lemko.org

spotkanie