* Spotkanie z prof. Grzegorzem Jaworem *

„U średniowiecznych źródeł genezy Łemkowszczyzny.
Wołosi i ich migracje w XIV – XV wieku”

O tym kim byli „wołosi” ? I czy my mamy z nimi coś wspólnego ?

Data spotkania: 21 listopada, godz. 18:00
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Grzegorz Jawor profesor nadzwyczajny, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UMCS. Specjalizuje się w zakresie historii średniowiecznej Polski, a zwłaszcza w historii wsi polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, dziejami osadnictwa wołoskiego w polskich Karpatach oraz edycjami tekstów źródłowych.
Zapraszamy Was serdecznie !

* Спітканя з проф. Ґжеґожом Явором *

Середньовічни джерела ґенези Лемківщини.
Волохи и іх міґрациі в XIV – XV столітях.

Отім ким били «волохи»? И ци ми маме з нима дашто вспільного?

21 листопада, 18:00 год., Центр культури ім. Б.І. Антонича

Ґжеґож Явор професор, заступник директора Інституту Істориі UMCS. Спеціалізує ся в істориі середньовічньой Польщи, а тим більше в істориі польского села на зламі середньовічя и новожитних часів, займує ся волоским осадництвом в Північних Карпатах, а тіж едиційом джерельних текстів.

plakat