Хто сідит на м(іди/еджи)? / Kto siedzi na miedzi (-y)?

V Ліґницкій Фестіваль Культур „Хто сідит на м(іди/еджи)?” то вельостранна презентация культур традицийных, што выступуют на терені ліґницко-ґлоґівского простору выбераня міди. Складают ся на ню артистычны выступы фолькльорных ансамблів, варштаты зникаючых ремесел, презентациі крамів з рукотворами і ідлом. Подія вказує культурове богацтво реґіону, в котрім жыют рееміґранты з Босьні (головні в болеславецкым повіті), Буковины (село Козьліце о. Ґлоґова), Лемкы (в околицях Ліґниці і Любіна), Ромове, Німці і Полякы з Кресів. Діючий при Ліґницкым Центрі Культуры Ансамбль „Ліґниця” вкаже привертаний фолькльор Качавского Поґужа.

Коли? ====> 27.08.2017 r.  год.15:00

Де? ====> Двір Рицерской Академіі (Ліґниця, ул. Хойнівска 2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi (-y)?” to interdyscyplinarna prezentacja kultur tradycyjnych występujących na terenie legnicko-głogowskiego zagłębia miedziowego. Składają się na nią występy artystyczne zespołów folklorystycznych, warsztaty zanikających zawodów, prezentacje stoisk z rękodziełem i kulinariami. Impreza pokazuje bogactwo kulturowe regionu, w którym mieszkają reemigranci z Bośni (głównie w powiecie bolesławieckim), Bukowiny (wieś Koźlice koło Głogowa), Łemkowie (w okolicach Legnicy i Lubina), Romowie, Niemcy i Polacy z Kresów. Działający przy Legnickim Centrum Kultury Zespół „Legnica” zaprezentuje przywracany folklor Pogórza Kaczawskiego.

Kiedy? ====> 27.08.2017 r.  godz.15:00

Gdzie? ====> Dziedziniec Akademii Rycerskiej (Legnica, ul. Chojnowska 2)