* Лемкы то не такє „штоси” – а штоси великє / Łemkowie to nie takie „coś” – a coś wielkiego *

Лемковино, краю рідний, ниґда Тебе не забуду – повідат стискаюча серце лемківска сьпіванка. Памят і плеканя свого то обовязок, што лежыт на хырбетах нашых, діти і внуків выгнаных. Час тече, а разом з ним чыряют ся поколіня, наш труд приберат гнеска кус іншу форму, як перед роками… Найважнійше, жебы не забыти. О любови до лемківской культуры і стояню о своє будеме бесідувати з паньом Анном Головчак, членом ансамблю „Лемковина” зо Львова. В найближшім проґрамі познате історию хору і ситуацию Лемків зза східньой границі. Емісия в середу (13.09) о год. 20:00*, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00*.

* о 21:00 годині за укр. часом

– – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowyno, rodzimy kraju, nigdy Cię nie zapomnę – mówi chwytająca za serce łemkowska pieśń. Pamięć i dbanie o swoje to obowiązek, niesiony na barkach naszych, dzieci i wnuków wygnanych. Czas mija, a razem z nim zmieniają się pokolenia, nasz trud przybiera nieco inną formę, niż przed laty… Najważniejsze, aby nie zapomnieć. O miłości do łemkowskiej kultury i trosce o tradycje rozmawiać będziemy z panią Anną Hołowczak, członkiem zespołu „Lemkowyna” ze Lwowa. W najbliższym programie poznacie historię chóru i sytuację Łemków zza wschodniej granicy. Emisja w środę (13.09) o godz. 20:00*, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00*.

* o godzinie 21:00 zgodnie ze strefą czasową na Ukrainie

Ансамбль Пісьні і Танця „Лемковина” (Львів) на Лемківскій Ватрі в Ждыни.
Фот
. Бартломєй Кєлтыка

Zespół Pieśni i Tańca „Lemkowyna” (Lwów) na Łemkowskiej Watrze w Zdyni.
Fot. Bartłomiej Kiełtyka.