* Што маме спільного з Волохами ? * Co wspólnego mamy z Wołochami ? *

В Радіо Лемко реляция зо стрічы в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича з проф. Ґжеґожом Явором. Професор запрезентувал тему ґенезы Лемковины в перспектыві середньовічных міґраций. Дізнате ся м.ін., чого можна было ся навчыти од Волохів, як ся ґаздувало в горах, чом добрі ся жыло в селі на праві волоскым і як добесідували ся осадники з Руси і Румуніі.

Запрашаме на аудицию в неділю о год. 13.00, повторіня о год. 20.00.
Награне выступліня професора є в польскым языку.
Ґжеґож Явор – професор, заступник директора Інституту Істориі УМКС. Специялізує ся в істориі середньовічньой Польщы, а тым більше в істориі польского села на зламі середньовічя и новожытных часів, займує ся волоскым осадництвом в Північных Карпатах, а тіж едицийом джерельных текстів.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko relacja ze spotkania z prof. Grzegorzem Jaworem w Centrum Kultury im. B. I Antonycza. Profesor zaprezentował temat genezy Łemkowszczyzny w perspektywie średniowiecznych migracji. Dowiecie się m.in., czego można było nauczyć się od Wołochów, jak się gospodarzyło w górach, dlaczego dobrze żyło się we wsi na prawie wołoskim oraz jak dogadali się osadnicy z Rusi i Rumunii.

Zapraszamy na audycję w niedzielę o godz. 13.00, powtórka o godz. 20.00.
Nagrane wystąpienie profesora jest w języku polskim.

***
Grzegorz Jawor – profesor nadzwyczajny, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UMCS. Specjalizuje się w zakresie historii średniowiecznej Polski, a zwłaszcza w historii wsi polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, dziejami osadnictwa wołoskiego w polskich Karpatach oraz edycjami tekstów źródłowych.

co wspólnego mamy z Wołochami