* Беблийны оповіданя в кривым зеркалі * Opowieści Biblijne w krzywym zwierciadle *

Знате стрыка Тимка? Йой, не знате?! Такого порядного хлопа и зо сьвічком не найдете! Кум Тимко, Вам повім, знают ся добрі на давных часах і памятают, што в Беблиі написане, йота в йоту! Бо колиси ігомосьць уха выкручали, кєд ся не знало, што и як.
Хцете знати, кого вышмарили на „збитий пыск” і хто втюк до Канады? А може цєкавит Вас, якы зьвірята в Раю до плуга запрігали?
Послухайте жартобливых історий Тимка, героя сериі оповідань лемківского гумористы Теодора Кузяка :)
Запрашаме в неділю о 19.00 !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Znacie stryja Tymka? Jej, nie znacie?! Toż takiego porządnego chłopa i ze świecą nie znajdziecie! Kum Tymko, powiem Wam, dobrze się zna na dawnych czasach i pamięta, co w Biblii jest napisane, co do joty! Bo kiedyś to jegomość uszy wykręcał jak się nie wiedziało, co i jak.
Chcecie się dowiedzieć, kogo wyrzucono na „zbity pysk” i kto nawiał do Kanady? A może ciekawi Was, jakie zwierzęta w Raju do pługa zaprzęgano?
Posłuchajcie żartobliwych historii Tymka, bohatera serii opowiadań łemkowskiego humorysty Teodora Kuziaka :)
Zapraszamy w niedzielę o 19.00 !

OB