* Медже колядом а постом – ч. І * Мiędzy kolędą a postem – cz. I *

Obrazek

Православний Осередок Милосердя Єпархіі Перемиско – Новосанчівской „Елеос” в 2013 році выдал плиты з традицийныма лемківскыма колядамы і велькопісныма пісьнямы. О тым культурным проєкті Ждынян, меджепоколіньовым діалогу, характері і діяльносты православных парафій на Лемковині будеме бесідувати з о. А. Бараньчуком.

Запрашаме – гнеска, год. о 20.00, Радіо Лемко

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w 2013 roku wydał płyty z tradycyjnymi łemkowskimi kolędami i pieśniami wielkopostnymi. O tym projekcie kulturalnym mieszkańców Żdyni, dialogu międzypokoleniowym, charakterze i działalności prawosławnych parafii na Łemkowszczyźnie będziemy rozmawiać z ks. A. Barańczukiem.

Zapraszamy – dzisiaj, o godz. 20.00 w Radio-Lemko.pl