* Zahrajte mi huszli… – Siostry Boczniewicz na ludowo i poważnie * Заграйте мі гушлі… – Сестры Бочнєвич на людово і поважні *

Obrazek
Obrazek
Радіо-Лемко в госьцяx у Сестр Бочнєвич !
О плыті, получыню нашыx сьпіванок з музыком поважном і о тім, де ся діли пінязі на пліт. Бесідуєме з Рамоном, Натальком і іx родычамы, Адамом і Іреном Бочнєвич. Запрашаме до выслуxаня аудициі заран о год. 19.00.
Увага !
Маме для Вас конкурс! Призрийте ся уважні стройом Сестр і напиште до нас, чом акурат такы кольори строів выбрали ? Одповіди просилайте на: info@radio-lemko.pl  Ждеме до четверга (20.02). Нагородом є плыта Сестр Бочнєвич з іx підписами.Не забудте зазрити на фейсбукову сторiнку Сестр Бочнєвич !
https://www.facebook.com/SestryBoczniewicz?fref=ts
Radio-Lemko w gościach u Sióstr Boczniewicz !
O płycie, połączeniu łemkowskich piosenek z muzyką poważną i o tym, gdzie się podziały pieniądze na płot. Rozmawiamy z Ramoną, Natalką i ich rodzicami Adamem i Ireną Boczniewicz. Zapraszamy do wysłuchania audycji jutro (w sobotę) o godz. 19.00.Uwaga!
Mamy dla Was konkurs ! Przyjrzyjcie się uważnie strojom Sióstr i napiszcie do nas, dlaczego akurat takie kolory strojów wybrały ? Odpowiedzi przesyłajcie na: info@radio-lemko.pl
Czekamy do czwartku (20.02). Nagrodą jest płyta Sióstr Boczniewicz z ich podpisami.
Nie zapomnijcie zajrzeć na fan page Sióstr Boczniewicz !
https://www.facebook.com/SestryBoczniewicz?fref=ts

Повториня проґраму в неділю о 13.00
Powtórzenie programu w niedzielę o godz. 13.00

*Медже колядом а постом – ч. IІ * Мiędzy kolędą a postem – cz. II *

Православний Осередок Милосердя Єпархіі Перемиско – Новосанчівской „Елеос” в 2013 році выдал плиты з традицийныма лемківскыма колядамы і велькопісныма пісьнямы.

В другій части програму „Медже колядом а постом” перенесеме ся до Ждыни, де Пані Ольга Телєп і Анна Чухта сьпівом і бесідом приближат нам церковны пісьні на Лемковині.

Запрашаме – гнеска, год. о 20.00, Радіо-Лемко

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w 2013 roku wydał płyty z tradycyjnymi łemkowskimi kolędami i pieśniami wielkopostnymi.

W drugiej części programu „Między kolędą a postem” przeniesiemy się do Zdyni, gdzie Panie Olga Telep i Anna Czuchta śpiewem i rozmową przybliżą nam cerkiewne pieśni na Łemkowszczyźnie.

Zapraszamy – dzisiaj, godz. 20.00, Radio-Lemko

* Медже колядом а постом – ч. І * Мiędzy kolędą a postem – cz. I *

Obrazek

Православний Осередок Милосердя Єпархіі Перемиско – Новосанчівской „Елеос” в 2013 році выдал плиты з традицийныма лемківскыма колядамы і велькопісныма пісьнямы. О тым культурным проєкті Ждынян, меджепоколіньовым діалогу, характері і діяльносты православных парафій на Лемковині будеме бесідувати з о. А. Бараньчуком.

Запрашаме – гнеска, год. о 20.00, Радіо Лемко

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w 2013 roku wydał płyty z tradycyjnymi łemkowskimi kolędami i pieśniami wielkopostnymi. O tym projekcie kulturalnym mieszkańców Żdyni, dialogu międzypokoleniowym, charakterze i działalności prawosławnych parafii na Łemkowszczyźnie będziemy rozmawiać z ks. A. Barańczukiem.

Zapraszamy – dzisiaj, o godz. 20.00 w Radio-Lemko.pl

„Лемківски ліси – спір о справедливіст ” Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość”

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Zjednoczenia Łemków Stefan Hładyk оpowie więcej o inicjatywie. Zapraszamy o godz. 20.00 do Radio-Lemko.

Гнеска Голова Об’єднання Лемків Штефан Гладик повіст більше о iнiцiативi. Запрашаме о год. 20.00 в Радіо Лемко.

Припоминаме, што юж в тоту неділю в Ґорлицях „спір о справедливіст”. Стрічу попровадят Штефан Гладик і Василь Шлянта, бесідувати будут з юристом Павлом Соколом о квестиях правных што до лісів, котры Лемкы втратили през депортацию. В стрiчы участ возмут тiж представникы Мiнiстерства Середовиска, Скарбу Паньства i Регiональных Дирекций Паньствовых Лiсiв.
Кєд не можете быти в Антоничівці 9. лютого, а мате даякы зьвіданя до специяліста, пиште на адрес: info@radio-lemko.pl Можете тіж выслати звуковий запис в форматі mp3. Ждеме до год. 19.00 в суботу. 
Реляция зо стрічы буде емітувана в Радіо Лемко. 

Przypominamy, że już w tę niedzielę w Gorlicach „spór o sprawiedliwość”. Spotkanie poprowadzą Stefan Hładyk i Wasyl Szlanta, rozmawiać będą z prawnikiem Pawłem Sokołem o kwestiach prawnych dotyczących lasów utraconych przez Łemków z powodu deportacji. Na spotkaniu obecni będą również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Skarbu Państwa oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Jeśli nie możecie 9. lutego być w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, a chcielibyście zadać pytanie specjaliście, piszcie na adres: info@radio-lemko.pl Możecie również przysłać nagranie w formacie mp3. Czekamy do godz. 19.00 w sobotę.
Relacja ze spotkania będzie emitowana w Radio-Lemko.

* Приіжджайте на Масляницю ! * Przyjeżdżajcie na Maslanicę ! *

Obrazek

1 марця, год. 19.00, Щецін, Дом Культуры СЛОВЯНІН
Приходте !
Веце найдете гев: https://www.facebook.com/events/577693455650387/

1 marca, godz. 19.00, Szczecin, Dom Kultury SŁOWIANIN
Zapraszamy !
Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/events/577693455650387/

* Лемківски ліси – спір о справедливіст * Łemkowskie lasy – spór o sprawiedliwość *

Obrazek

9 лютий 2014 р. о 14:00 – Спітканя з Штефаном Гладиком, Васильом Шлянтом и юристом Павлом Соколом.

9 lutego 2014 r. o 14:00 – Spotkanie ze Stefanem Hładykiem, Wasylem Szlantą i prawnikiem Pawłem Sokołem.

Więcej: https://www.facebook.com/events/575677789192153/

* Łemku, przekaż swój 1% * Лемку, перекаж свiй 1% *

 

* Лемку, перекаж свiй 1% *

Дорогы слуxачы, треба помочы ! Справа є барз проста :-) Треба переказати 1% податку на конто Пані Ірени Миxаляк-Мацєйовской. То нич не коштує, а помагат ! 1% податку мож переказати на поданий ныжше номер:
КРС 0000304472
З наголовком „1% podatku na rzecz Ireny Michalak”.
Не дайте ся просити ! Красьнi дякуєме !

Drodzy słuchacze, trzeba pomóc Pani Irenie. Sprawa jest bardzo prosta :-) Wystarczy przekazać 1% podatku na konto Pani Ireny Michalak-Maciejowskiej. To nic nie kosztuje, a pomaga ! 1% podatku można przekazać na podany niżej numer:
КРС 0000304472
Z dopiskiem: „1% podatku na rzecz Ireny Michalak”.
Nie dajcie się prosić ! Dziękujemy !

Obrazek

* Ludzie dla ludzi * Люде для люди *

Obrazek

За намы 2 мiсяцi працi при Благодарной лемкiвской пачцi. Треба знати, же виннима того цiлого „замiшаня” сут волонтарюшы – молоды особы, студенты i не лем, котры посьвятили свiй вiльний час, жебы підтримати тоту харитатывну акцию. То они помогли нам трафити до родин, якы потрiбували помочы. Брали участ в цiлим организацийним процесi – зорєнтували ся в потребах лемкiвской громады, купували продукты, розвозили дары i „дуркали до дверы” як помiчникы Сьвятого Миколая Без тых осiб акция не была бы можлива. Красьнi дякуєме вшыткым волонтарюшам за таку мобiлiзацию i заанґажуваня !

Za nami 2 miesiące pracy przy Szlachetnej Łemkowskiej Paczce. Należy wiedzieć, że winnymi temu całemu zamieszaniu są wolontariusze – młode osoby, studenci i nie tylko, którzy poświęcili swój wolny czas, aby wspomóc tę charytatywną akcję. To oni pomogli nam dotrzeć do potrzebujących rodzin. Brali udział w całym organizacyjnym procesie – zorientowali się w kwestii potrzeb łemkowskiej społeczności, kupowali produkty, rozwozili dary i „pukali do drzwi” niczym pomocnicy Świętego Mikołaja Bez tych osób akcja nie byłaby możliwa. Pięknie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za taką mobilizację i zaangażowanie !